ที่ RPM 01 / 2555

วันที่ 31 มกราคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำดือน ครั้งที่ 01 / 2555
เรียน สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต

ด้วยชมรมบริหารบุคคลรังสิต กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 01 / 2555 ประจำดือน ก.พ. 2555 ในวันศุกร์ ที่ 10 ก.พ. 2555 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 4 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 การเสวนา แลกเปลี่ยนวิธีการรับมือที่สามารถนำ ไปใช้ได้จริง เรื่อง
“ เสวนา HR รับน้องน้ำปี 555 นี้อย่างไร ? ” โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ สามารถป้องกันน้ำในสถานประกอบการของตัวเองได้
ในขณะที่น้ำรอบๆ โรงงานสูงเกือบ 2 เมตร

วาระที่ 3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฎีกาที่น่าสนใจ” โดย
– อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
ที่ปรึกษาชมรมฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จ ากัด

 

ช่วงเย็นขอเชิญทุกท่านพบปะสังสรรค์ในงาน “ Party มาหาอุทกภัย 555 ลั้นลา ” จองด่วน บัตรราคา 600 บาทเท่านั้น

 

ขอแสดงความนับถือ
( นายพัฒนา บุณยาธิษฐาน)
ประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต

 

เลขานุการ : คุณยุพิน มนตรีดิลก 081-806-6406
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณภิรญา ตาลสุวรรณ 081-732-9334

 

หนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 10 ก.พ.55

Comments are closed.