ที่ RPM 02 / 2555

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 02 / 2555
เรียน สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2555

ด้วยชมรมบริหารบุคคลรังสิต กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 02 / 2555 ประจำเดือน มี.ค. 2555 ใน วันพฤหัสฯ ที่ 8 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องพหลโยธิน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 การบรรยายวิชาการ 3 ชั่วโมงเต็ม เรื่อง
“ ปรับขั้นต่า 300 บาท ต้องจ่ายเต็มหรือไม่ ”
( รับฟังการเจาะประเด็นค่าจ้างขั้นต่า และการบริหารผลกระทบที จะเกิดขึ้นประกอบกับฎีกาที เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้ว )

โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์

- อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
ที่ปรึกษาชมรมฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ
( นายพัฒนา บุณยาธิษฐาน)
ประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต

เลขานุการ : คุณยุพิน มนตรีดิลก 081-806-6406 e-mail : yupin.mon@siamglass.com
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณภิรญา ตาลสุวรรณ 081-732-9334

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 8 มี.ค.55

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการ 8 มี.ค.55

ดาวน์โหลดเอกสาร ค่าบำรุงสมาชิก RPM ประจำปี 2555

Comments are closed.