ที่ RPM 03 / 2555

วันที่ 11 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 03 / 2555
เรียน สมาชิกชมรมบริหารบุคคลรังสิต

ด้วยชมรมบริหารบุคคลรังสิต กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 03 / 2555 ประจำเดือน เมษายน 2555 ใน วันพฤหัสฯ ที่ 19 เ มษายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องพหลโยธิน โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 การบรรยายวิชาการ เรื่อง
“ การให้บริการงานบุคคลแบบ HR Service Center ” โดย
- คุณทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา
ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วาระที่ 3 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฎีกาที่น่าสนใจ” โดย
- อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น
ที่ปรึกษาชมรมฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด


เวลา 15.30 น. ขอเชิญสมาชิกร่วมรดน้าขอพรจากท่านที่ปรึกษาเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

ขอแสดงความนับถือ
( นายพัฒนา บุณยาธิษฐาน)
ประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต

เลขานุการ : คุณยุพิน มนตรีดิลก 081-806-6406 e-mail : yupin.mon@siamglass.com
ผู้ช่วยเลขานุการ : คุณภิรญา ตาลสุวรรณ 081-732-9334

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 19 เม.ย.55

Comments are closed.