ประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต

พัฒนา    บุณยาธิษฐาน
บริษัท แมนเนเจอเรียล ไซโคโลจี เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด
E-MAIL ADDRESS :  pattboon@hotmail.com
TEL : 085-214-1110
รองประธานชมรมฝ่ายวิชาการ รักชนก   มีทรัพย์
บริษัท ไทย วี พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ( เครือไทยรุ่งกรุ๊ป )
E-MAIL ADDRESS : ragchanok_m@hotmail.com
TEL : 085-846-3062
เลขานุการชมรม

ยุพิน  มนตรีดิลก
บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
E-MAIL ADDRESS : yupin.mon@siamglass.com
TEL : 095-539-8893

 

เหรัญญิก

ยุพดี  เทียนวุฒิชัย (แหม่ม)
One to one Contract Co.,Ltd
E-MAIL ADDRESS : Yupadee@gmail.com , Yupadee.T@samartcorp.com
TEL : 081-646-7519

 

กรรมการวิชาการ

พัทธานันท์   พัฒนฐิติพงษ์
Biz Car Rental Co.,Ltd.
E-MAIL ADDRESS : ppchanchao@hotmail.com
TEL : 081-423-6890

กรรมการวิชาการ

นภดล ชาญใช้จักร
บริษัท   เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
E-MAIL ADDRESS : nopadon.chanchaijak@sermsukplc.com
TEL : 081-171-8714

 

กรรมการวิชาการ

ทศพล  อมรพิชญ์ปรัชญา
บริษัท พรีไซซ์ อิเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
E-MAIL ADDRESS : pemtsa@precise.co.th
TEL : 081-807-7239

นางสาวอินทิรา   เจษฎาปฏิพัทธ์
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
E-MAIL ADDRESS :  intira.j@th.issworld.com
TEL : 02-552-5015 ต่อ 205 , 081-171-4721
นางสาวอรวรรณ   จันทวงค์
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
E-MAIL ADDRESS : rawan.j@th.issworld.com / aey.orwan@hotmail.com
TEL : 02-552-5015 ต่อ 206 , 081-989-2742
พนากร  เตโชสถิตยกุล
บริษัท และเบอร์โทร บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด
E-MAIL ADDRESS : thiphanakorn9_@hotmail.com , tri_pb@hotmail.com
TEL : 02-870-7956-60, 086-134-1333
พชรดณัย สัตนาโค
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
TEL : 083-197-3185
เอมอร อัศวาธิวัฒนกุล
Senior Advisor
Inspire Consultant Co.,Ltd.
TEL : 081-909-1020

 

เหรัญญิก

 

ยุพดี  เทียนวุฒิชัย (แหม่ม)
One to one Contract Co.,Ltd
E-MAIL ADDRESS : Yupadee@gmail.com , Yupadee.T@samartcorp.com
TEL : 081-646-7519