ระเบียบข้อบังคับ
ชมรมบริหารบุคคลรังสิต

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้บริการเกี่ยวกับการจัดงานบุคคล บรรดาผู้ประกอบการบริหารบุคคลของธุรกิจอุตสาหกรรมย่าน  รังสิตและใกล้เคียงจึงรวมตัวกันตั้งชมรมขึ้น โดยมีระเบียบข้อบังคับดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ชื่อและเครื่องหมาย
ชมรมที่จัดตั้งขึ้นมีชื่อว่า “ชมรมบริหารบุคคลรังสิต” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rangsit Personnel Management Group” ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ช. บ. ร.” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “R.P.M.” โดยชมรมมีเครื่องหมายเป็นรูปดังนี้

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์
ชมรมมุ่งที่จะส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรม และพนักงานโดยเป็นแหล่งกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ และให้บริการเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล รวมทั้งมุ่งที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเป็นศูนย์รวมความคิดเห็นของมวล สมาชิก
ข้อที่ 3 สมาชิก
สมาชิกของชมรม คือ สถาบันธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดงานบุคคล ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก ดังนี้
1. สมาชิกสถาบัน หมายถึง ธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่เข้าเป็นสมาชิกในนามสถาบัน โดยส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2 คน
2. สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกในนามส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล และเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก

ข้อที่ 4 ค่าบำรุง
1. ให้สมาชิกชำระค่าบำรุงชมรมเป็นรายปี ตามปีปฏิทินในอัตราดังนี้
สมาชิกสถาบัน ปีละ 3,000 บาท
สมาชิกสามัญ ปีละ 2,000 บาท
2. การเป็นสมาชิกในปีแรก ให้คำนวณค่าบำรุงดังนี้
– ระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกในปีแรก น้อยกว่า 6 เดือน ชำระค่าบำรุงเท่ากับ ค่าบำรุง 1/2 ปี
– ระยะเวลาที่เข้าเป็นสมาชิกในปีแรก มากกว่า 6 เดือน ชำระค่าบำรุงเท่ากับ ค่าบำรุง 1 ปี

ข้อที่ 5 การพ้นจากการเป็นสมาชิก
1. ลาออก
2. ไม่ชำระค่าบำรุงภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3. คณะกรรมการเห็นสมควรให้พ้นจากการเป็นสมาชิก
4. เสียชีวิต

ข้อที่ 6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สิทธิ
1. เข้าร่วมประชุมสมาชิก แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน
2. รับเลือกตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของชมรม
3. ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมของชมรม
หน้าที่
1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม
2. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
3. ชำระค่าบำรุงตามที่ชมรมกำหนด

ข้อที่ 7 การบริหารชมรม
1. ให้สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมจากสมาชิกขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 13 คน
2. ให้คณะกรรมการชมรมเลือกประธานชมรม และร่วมกันกำหนดตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันได้รับเลือกตั้ง
3. คณะกรรมการชมรมอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้งแต่อาจได้รับเลือกตั้งอีก
4. ประธานชมรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และทำงานด้านต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
5. ในกรณีกรรมการชมรมว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ ประธานอาจแต่งตั้งกรรมการจากสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่

ข้อที่ 8 การประชุม
ก. การประชุมคณะกรรมการของชมรม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมขึ้นตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยถือองค์ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งและถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ ประชุม
ข. การประชุมสมาชิก
1. ให้คณะกรรมการชมรมกำหนดให้มีการประชุมสมาชิกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
2. ในการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ การแก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรมให้ถือองค์ประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 30 เสียง หากการเรียกประชุมครั้งแรก ไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมครั้งที่สองครบองค์ประชุม
3. สมาชิกมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และในการลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อที่ 9 การเงิน
1. รายได้ของชมรมได้มาจากค่าบำรุง การจัดกิจกรรม และอื่นๆ
2. เงินของชมรมฝากไว้ ณ ธนาคารที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควรและการเบิกเงินจ่ายต้องมีลายมือชื่อของ กรรมการชมรมอย่างน้อยสองคนลงชื่อร่วมกัน
3. คณะกรรมการชมรมอาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท
4. ให้คณะกรรมการชมรมใช้จ่ายเงินของชมรมได้ตามความจำเป็น เพื่อบริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5. ให้คณะกรรมการชมรมจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และงบดุล โดยให้ผู้ตรวจสอบที่สมาชิกเลือกตั้งขึ้นตรวจสอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกก่อนสิ้นวาระของคณะกรรมการชมรม