RPM.งดการประชุม ประจำเดือน ธ.ค.59

RPM.งดการประชุม ประจำเดือน ธ.ค.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
06/12/2016

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง RPM. งดการประชุมประจำเดือน ธ.ค.59

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 / 2559 วันที่ 9 พ.ย. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 / 2559 วันที่ 9 พ.ย. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
09/11/2016

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 9 พ.ย.59

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 09 / 2559 วันที่ 12 ต.ค. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 09 / 2559 วันที่ 12 ต.ค. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
12/10/2016

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 12 ต.ค.59 ดาวน์โหลดการจัดการผลการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดประวัติ ผศ.ดร. กล้าหาญ ณ น่าน

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 08 / 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 08 / 2559 วันที่ 14 ก.ย. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
14/09/2016

ขอให้สมาชิกแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ทาง e-mail: yupin.mon@siamglass.com เพื่อจะได้ส่งเอกสารกลับให้ล่วงหน้าทาง e-mail และท่านต้อง Print ไปในวันประชุม มิเช่นนั้นแล้วท่านจะไม่ได้รับเอกสารนะจ๊ะ ดาวน์โหลด business-simulation-rpm-r1 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญสมาชิก RPM. ประชุม 14 ก.ย.59  

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 07 / 2559 วันที่ 10 ส.ค. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 07 / 2559 วันที่ 10 ส.ค. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรม
10/08/2016

ดาวน์โหลดหนังสือ เชิญสมาชิก RPM. ประชุม 10 ส.ค.59